samoa

 

   pac bid

 

Issuance Date: November 4, 2022  || Due Date: November 18, 2022 @ 10:00 a.m A.Samoa Time || Bid Form
Issuance Date: September 1, 2022  || Due Date: October 21, 2022 @ 2:00 p.m A.Samoa Time || Scope of Work || Addendum 1 || Addendum 2
Issuance Date: September 1, 2022  || Due Date: November 21, 2022 @ 2:00 p.m A.Samoa Time || Addendum 1
Issuance Date: September 1, 2022  || Due Date: November 18, 2022 @ 2:00 p.m A.Samoa Time || Addendum 1|| Addendum 2 || Addendum 3
Issuance Date: June 8, 2022  || Due Date: July 6, 2022 @ 2:00 p.m A.Samoa Time || Addendum 1 || Addendum 2
Issuance Date: June 7, 2022  || Due Date: July 8, 2022 @ 2:00 p.m A.Samoa Time || Spec Sheet
Issuance Date: June 7, 2022  || Due Date: July 7, 2022 @ 2:00 p.m A.Samoa Time || Attachement C1, C2, C3
Issuance Date: June 7, 2022  || Due Date: July 7, 2022 @ 2:00 p.m A.Samoa Time || Scope of Work || Pre-Bid Meeting Zoom Invite || Addendum 1
Issuance Date: June 1, 2022  || Due Date: June 30, 2022 @ 2:00 p.m A.Samoa Time || Bid Form
Issuance Date: May 31, 2022  || Due Date: June 24, 2022 @ 2:00 p.m A.Samoa Time || Bid Form || Addendum 1